MonitorStatusTypeLast 24H7 days30 daysLast year
SRM ServersOnlineHTTP(s)100%100%100%98.91%