MonitorStatusTypeLast 24H7 days30 daysLast year
SRM ServersOnlineHTTP(s)100%99.976%96.019%97.876%