MonitorStatusTypeLast 24H7 days30 daysLast year
SRM ServersOnlineHTTP(s)100%98.579%99.636%99.869%